top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Fix&Install en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

2. Fix&Install behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder er de wederpartij persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 2: Offertes

 

1. De door Fix&Install gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

2. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging door Fix&Install aan de wederpartij, schriftelijk dan wel via elektronisch medium (email, sms, IM).

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn in euro en inclusief eventuele BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Bij weigering van de offerte zullen bestekkosten aangerekend worden tbv 25€ voor smartphones of 35€ voor alle andere productgroepen.
4b. Deze bestekkosten zijn ook verschuldigd als het toestel onherstelbaar blijkt na het stellen van de diagnose.

5. Indien de klant akkoord ging met een prijsofferte en daarvan wenst af te zien, is het hele bedrag opeisbaar, doch steeds minstens de materiaalkost. 

 

Artikel 3: Levering

 

1. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.

2. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

 

Artikel 4: Levertijd

 

Door Fix&Install opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Fix&Install schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 5: Deelleveringen

 

Het is Fix&Install toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Fix&Install bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en garantie

 

1. Op alle herstellingen geldt een waarborg van twaalf maanden voor zover het eenzelfde defect betreft en dit defect niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik, tenzij andersluidende bepalingen op de herstellingsbon en/of factuur. Voor de verkoop van onderdelen geldt een garantietermijn van 3 maanden, met dezelfde voorwaarden. Deze termijnen beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat het product aan de wederpartij werd geleverd.

2. Enkel de factuur geldt als garantiebewijs voor de wederpartij ten aanzien van Fix&Install.

3. Fix&Install is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. Fix&Install staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan Fix&Install is kenbaar gemaakt.

4. Fix&Install is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.

5a. In geval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling afgegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van Fix&Install ten aanzien van de wederpartij in ieder geval beperkt tot de actuele waarde van de goederen.

5b. De actuele waarde kan via twee manieren bepaald worden. Indien de goederen nog courant verkocht worden, is de actuele waarde de huidige aankoopwaarde verminderd met de kostprijs van een eventuele herstelling. Indien het goederen betreft die niet meer courant verkocht werden, wordt de originele aankoopprijs gehanteerd in combinatie met een afschrijftermijn van 5 jaar, verminderd met de kostprijs van een eventuele herstelling.

6. De goederen dienen volledig leeg te zijn bij afgifte. Op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij en voor zover als mogelijk, zullen de in de defecte goederen geblokkeerde voorwerpen aan de wederpartij terugbezorgd worden, voor zover ze op de reparatiebon vermeld worden op het moment van de afgifte aan Fix&Install van de defecte goederen. Fix&Install is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de wederpartij zullen worden terugbezorgd.

7. Goederen afgeleverd ter herstelling aan Fix&Install dienen binnen 14 dagen na gereedmelding of weigering prijsopgave afgehaald te worden. Toestellen die 3 maanden na gereedmelding of weigering prijsopgave niet afgehaald zijn, worden automatisch eigendom van Fix&Install. De wederpartij kan op geen enkele manier aanspraak maken op een schadevergoeding na het verstrijken van deze 3 maanden.

8. Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd of verloren gaan. Enkel en alleen de wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Fix&Install in dit verband. Fix&Install heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens, opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.

9. Er wordt verondersteld dat de klant op de hoogte is dat Fix & Install werkt zonder autorisatie van de fabrikanten. Indien een door Fix & Install gerepareerd toestel wordt opgestuurd naar een officieel service center van de fabrikant in het kader van garantiereparatie en vervolgens hiervan uitgesloten wordt, kan Fix & Install hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

1. De door Fix&Install geleverde zaken blijven het eigendom van Fix&Install totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Fix&Install gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.

2. Door Fix&Install afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, Fix&Install gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Fix&Install de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

5. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Fix&Install zijn gebleven, is Fix&Install te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Fix&Install onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

 

Artikel 8: Leentoestellen

 

1. Het staat Fix&Install vrij een vervangtoestel te voorzien gedurende de looptijd van een reparatie. Dit is gunstmaatregel en geenszins een recht en kan niet worden afgedwongen door de wederpartij.

2. Fix&Install kan een waarborgbedrag eisen tbv de actuele waarde op het moment van uitlening.

3. Toestellen worden ter beschikking gesteld voor de looptijd van de reparatie, doch nooit langer dan 2 maanden vanaf de uitleendatum, tenzij Fix&Install schriftelijke toestemming geeft.

4. Indien de wederpartij verzaakt het vervangtoestel tijdig in te leveren, zal een intrest aangerekend worden aan 1% van de actuele waarde bij uitleen per dag dat er te laat wordt ingeleverd.

5. In wederpartij het toestel beschadigd, onklaar maakt of verliest, is wederpartij gebonden de actuele waarde bij uitleen te betalen.
6. Fix&Install behoudt zich het recht ingeleverde en herstelde toestellen niet terug te bezorgen zolang een vervangtoestel niet is ingeleverd of afgekocht per art. 8.5.

 

Artikel 9: Koopprijs en betaling

 

1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.

2. Betaling dient contant te gebeuren bij levering van het goed of dienst.

3. Bij niet-betaling is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 4,25% op jaarbasis indien het een particuliere klant betreft, of 10% op jaarbasis indien het een zakelijke klant betreft.

4. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waarbij ten minste verschuldigd zal zijn:

– voor particuliere aankopen/klanten: 10% van het openstaand bedrag, minimum 40€.

– voor zakelijke aankopen/klanten: 10% van het openstaand bedrag, minimum 50€.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 10: Beëindiging van de overeenkomst

 

De vorderingen van Fix&Install op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Fix&Install omstandigheden ter kennis komen die Fix&Install goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Fix&Install de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

– in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.

In deze gevallen kan Fix&Install naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Fix&Install schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11: Overmacht

 

1. Indien Fix&Install door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Fix&Install zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Fix&Install afhankelijk is.

3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Heeft Fix&Install bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 12: Klachten

 

1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.

2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per fax) aan Fix&Install te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.

3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Fix&Install in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Fix&Install de klager naar de producent.

4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fix&Install aan Fix&Install worden geretourneerd.

5. Indien Fix&Install beslist om een factuurbedrag te crediteren als oplossing voor een klacht, worden alle toegekende kortingen hier eerst mee verrekend.

 

Artikel 13: Data, persoonlijke gegevens en privacy.

 

1. De wederpartij begrijpt dat omwille van de aard van de activiteiten van Fix&Install het soms noodzakelijk is dat Fix & Install toegang heeft tot persoonlijke gegevens en data.

2. Fix&Install is niet verantwoordelijk voor dataverlies in welke vorm dan ook. De klant is zelf verantwoordelijk voor de op het toestel aanwezige data.

3. Wanneer mogelijk raden wij aan toestellen zonder data in te leveren, door middel van een reset naar fabrieksinstellingen. De wederpartij dient in dat geval zelf in te staan voor backups.

4. Indien toestellen niet leeg worden ingeleverd zal Fix & Install op vertrouwelijke manier omgaan met de aanwezige data. Hetzelfde geldt voor eventuele onderaannemers.

5. Wanneer Fix&Install op vraag van wederpartij in een lokale backup voorziet, zal deze bewaard worden in een beveiligde omgeving en enkel voor de duur die strikt noodzakelijk is.

6. Fix&Install verwerkt de persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres, alsook de historiek van reparaties op een veilige manier in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.
7. Wederpartij kan op uitdrukkelijke vraag inzage krijgen in de door Fix&Install bijgehouden gegevens en kan kiezen om wijzigingen aan te brengen of verwijdering te vragen.
8. Fix&Install verbindt zich er toe geen gegevens te delen met derden voor commerciële doeleinden en alleen het strikt noodzakelijke te delen indien dit noodzakelijk is voor het goed verlopen van een reparatie.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken toebehorend aan het gerechtelijk arrondissement welk behoort tot de maatschappelijke zetel van Fix&Install.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Fix&Install en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.

_________________________________________________________________________________

Fix & Install
Diestersteenweg 140
B-3510 Kermt (Hasselt)

Tel: +32 11 417391
BTW: BE0843128057
IBAN 32377046061802

bottom of page